Endringsledelse

Verdien av endringsledelse: CMROI

Virksomheter igangsetter prosjekter og initiativer for å utnytte muligheter, løse utfordringer eller for å tilpasse seg til nye lover og regler. Man ønsker å skaper resultater som gjør at virksomheten er i en bedre situasjon enn før prosjektet startet. Et vellykket prosjekt kjennetegnes av at man oppnår prosjektmål, ferdigstiller på eller før tid, på eller under budsjett og realiserer planlagte gevinster.

Vellykket endring krever fokus både på løsningen og menneskene som skal ta i bruk løsningen

Virksomheter i endringsprosesser, uavhengig av størrelse, industri eller marked, må både ha fokus på den tekniske og den menneskelige siden av endring for å lykkes. Den tekniske siden har ansvar for å designe, utvikle og levere en løsning som møter behovene (prosjektledelse).  Enten det er et nytt CRM system, innkjøpsløsning, ny organisasjonsstruktur, nye prosesser, nye jobb roller etc. Dersom løsningen også krever at f.eks. ansatte må jobbe på en ny måte er man også avhengig av et menneskelig fokus for å lykkes fullt ut (endringsledelse).

Figur 1: Successful change requires both a technical and a people side, Kilde: Prosci

Teknisk sett kan man ha verdens beste løsning på plass, men hvis de ansatte ikke kan, vil eller ønsker å bruke løsningen på den rette måten vil man heller ikke lykkes med å realisere det fulle gevinstpotensiale. De to perspektivene; teknisk side (prosjektledelse) og menneskelig side (endringsledelse) har samme mål men ulikt fokus og ansvar.

I denne bloggserien på tre deler skal vi utforske verdien av endringsledelse og hvilken betydning endringsledelse har for å lykkes med å realisere prosjektgevinster. Gjennom tre blogger skal vi se nærmere på tre ulike måter å fremstille verdien av endringsledelse på. Vi starter med CMROI.

  1. CMROI – Change Management Return on Investment
  2. SUP: Tre menneskelige faktorer som påvirker gevinstrealiseringen
  3. Betydningen av effektiv endringsledelse på prosjektresultat (Data Prosci Best Practice research)

CMORI – Change Management Return on Investment

For mange handler endringsledelse primært om kommunikasjon og opplæring. Dette mener vi er en snever og mangelfull forståelse av denne fagdisiplinen. For å jobbe effektivt med endringsledelse må vi også  arbeide systematisk og helhetlig med sponsorer, mellomledere og håndtering av motstand. Disse fem fokusområdene må også tilpasses og skaleres til prosjektets kompleksitet og virksomhetens karakteristika.

Men når vi er inne på temaet om verdien av endringsledelse mener vi det er et feil fokus å fokusere på aktiviteter. Vi må snakke om verdien som skapes av aktivitetene. Dette verdifokuset gjenspeiles også godt i hvordan Prosci definerer målet med endringsledelse:

«The Goal of Change Management is: Preparing, equipping and supporting individuals through the change journeys they experience as part of their organization. Capturing people-dependent project ROI» 

Målet med endringsledelse handler med andre ord å sikre at man realiserer de gevinstene som er knyttet til at de ansatte tilpasser seg, er i stand til og faktisk arbeider effektivt på den nye måten som kreves. Men hva menes egentlig med «Capturing people-dependent ROI»?

People-dependent ROI

Formelen for ROI eller «Return on investment» kan fremstilles som i figur 2 under. Det er ganske enkelt en formel for å uttrykke for hvor mye man får igjen for en investering.

Figur 2: Formel ROI (Return on investment)

«People-dependent ROI» er andelen av de totale prosjektgevinstene som er avhengig av at f.eks. ansatte må utføre sine arbeidsoppgaver på en ny måte.

Figur 3: Adoption contibution vs installation contibution, Kilde: Prosci

Det finnes prosjekter der denne gevinstandelen er lav eller ikke eksisterende, men i mange tilfeller vil denne gevinstandelen være relativt høy. Figur 4 under illustrerer ulike eksempler på prosjekter med ulik grad av «Adoption contibution». Vår erfaring er at de fleste prosjekter ligner mer på prosjekt D-F enn A-C. Altså at minst 60% av prosjektgevinstene som skal realiseres er avhengig av at ansatte tilpasser seg og arbeider på en ny måte.

Figur 4: Adoption Contibution = People Dependency of ROI, Kilde: Prosci

Regn ut CMROI for ditt prosjekt

Så en utfordring til deg som leser. Ta utgangspunkt i det prosjektet du jobber på i dag og reflekter over følgende:

  1. Hva er prosjektmålene og hvilke gevinster skal dere realisere?
  2. Hvor stor prosentandel av disse gevinstene er avhengig av at ansatte må utføre sine arbeidsoppgaver på en ny måte?
  3. Hvor mye budsjett, tid og ressurser har dere satt av til å sikre at f.eks de ansatte er forberedt og i stand til å ta i bruk løsningen på en effektiv og ønsket måte?

Prosci har utviklet et analyseverktøy som gjør at man raskt og effektivt kan regne ut CMROI for virksomhetens prosjekter. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en demo eller bistand til å regne ut CMROI for ditt prosjekt.

Om du ønsker å dykke enda dypere ned i materien rundt verdien av endringsledelse kan jeg anbefale Prosci sitt webinar: Defining the Value of Change Management.

Denne bloggserien er skrevet basert på deler av pensum i Prosci Change Management Certification Program. Ønsker du å finne ut mer om våre Prosci kurs i endringsledelse kan du finne mer informasjon her.

Last ned sjekkliste for endringsledelse hersjekkliste for endringsledelse

Del dette innlegget