Privacy Policy

Denna personuppgiftspolicy informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Denna policy finns tillgänglig på www.stretch.se.

Vår personuppgiftspolicy gäller för samtliga bolag inom Stretch AB-koncernen; Stretch AB, Stretch Stockholm AB, Stretch Public AB, Stretch Procurement AB, Stretch Customer AB, Stretch Öresund AB, Stretch Care AB, Stretch Danmark ApS, Stretch Norge AS, Stretch Addera AB, Stretch Göteborg och Stretch Evolve AB (härefter gemensamt benämnda ”Stretch”).

Stretch följer gällande lagar om integritet, och kommer inte att lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om det inte specifikt anges häri.

Personuppgifter

Samtliga bolag inom Stretch AB-koncernen är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter du lämnar till Stretch eller för de personuppgifter Stretch kan komma att samla in från någon annan (s.k. tredje part). Din huvudkontakt är dock Stretch AB (som är moderbolag i koncernen).

Stretch kan komma att behandla följande personuppgifter:

 • Namn (samt företagsnamn)
 • Foto
 • Hemadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Ändamål med och rättslig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifterna för att fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och Stretch, eller för att vidta åtgärder för att kunna ingå sådant avtal med dig.

Vi behandlar även dina kontaktuppgifter för att marknadsföra Stretch och informera om våra tjänster och den verksamhet som vi bedriver. Behandling av dina personuppgifter för detta ändamål sker dels på grundval av samtycke, dels vårt berättigade intresse att förse dig med sådan information vi tror kan vara av intresse för dig. Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss genom att kontakta oss enligt nedan.

Vi kan därutöver komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part) i eventuellt rekryteringssyfte, bl.a. från Linkedin. Behandling av dina personuppgifter för detta ändamål sker på grundval av samtycke.

Stretch kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån vi är skyldig att göra så på grund av lag eller beslut från myndighet.

Behandling av barns personuppgifter

Stretch samlar inte medvetet in uppgifter om barn. Om du blir medveten om att ditt barn har tillhandahållit oss personlig information utan ditt tillstånd, vänligen kontakta oss på sanna.andersson@stretch.se

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Stretch anlitar ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vårt kundhanteringssystem och som behandlar samtliga personuppgifter hänförliga till dig som kund eller potentiell kund. När dina personuppgifter delas med vårt personuppgiftsbiträde sker det endast för ändamål som är förenliga med de för vilka vi behandlar personuppgifterna.

Vid behov delas personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund med andra bolag inom Stretch AB-koncernen. Sådan överföring sker på grundval av vårt och våra kunders berättigade intresse att utveckla verksamheten och förbättra våra tjänster samt för våra interna administrativa ändamål.

Stretch kan även komma att överföra uppgifter om dig till tredje part, såsom företag som hanterar marknadsföringstjänster eller IT-tjänster. Sådan överföring sker enligt överenskommelse med dig och för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med dig. För det fall uppgifterna delas med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Våra uppgifter lagras och behandlas endast på servrar som finns inom EU/EES.

Lagring och behandling

Stretch kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och Stretch.

Stretch kommer att spara sådana uppgifter som Stretch enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag stipulerar.

Stretch kommer att spara personuppgifter med avseende på marknadsföring och information under en tid om 5 år efter senaste kontakten, om inte du meddelar att du inte längre önskar få sådan information eller marknadsföring, varvid Stretch omedelbart raderar sådana personuppgifter som behandlas i detta syfte.

Stretch kommer att spara personuppgifter med avseende på rekrytering under en tid om 2 år efter den senaste kontakten, om du inte meddelar att du inte längre önskar att Stretch sparar dessa uppgifter, varvid Stretch omedelbart raderar de personuppgifter som behandlas i detta syfte.

Säkerhet

Stretch vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på dina personuppgifter, för att därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • kostnadsfritt få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till dessa på sätt som anges i lag;
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig;
 • begära att vi raderar dina uppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;
 • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (portabilitet)
 • återkalla ditt samtycke när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med framtida behandling av de personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke.

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Ändring av denna policy

Stretch förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Stretchs hemsida, se www.stretch.se

Kontakt

Om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss sanna.andersson@stretch.se,  mobiltelefon +46702992289