Åpenhetsloven – Krav og muligheter innenfor compliance

Om loven

Den 1. juli 2022 trådde den nye Åpenhetsloven i kraft. Loven har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter etter bokstav b og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

Med leverandørkjede menes enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer eller produserer varer, tjenester eller andre innsatsfaktorer som inngår i en virksomhets levering av tjenester eller produksjon av varer fra råvarestadiet til ferdig produkt.

Med forretningspartner menes enhver som leverer varer eller tjenester direkte til virksomheten, men som ikke er en del av leverandørkjeden.

a. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

b. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

c. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav b.

d. Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c.

e. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter bokstav c og d.

f. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hva betyr dette for min bedrift?

For den enkelte bedrift betyr den nye åpenhetsloven at selskapet nå kan bli holdt rettslig ansvarlig for helse, miljø, arbeidsforhold og anstendige lønninger i hele sin leverandørkjede, fra råvare til  sluttbruker. Dette gjelder også for foretningspartnere som leverer varer eller tjenester til bedriften, men som ikke er direkte involvert I vare- eller tjenesteproduskjon.

For å tilfredsstille lovkravene må de bedrifter som faller inn under lovgivingen gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer :

Kostnadene som medfølger opprettelsen og oppfølgingen av et slikt regulatorisk maskineri ute i bedriftene vil kunne være betydelig, og vil avhenge av kompleksiteten av det enkelte foretaks verdikjede.

Dette er imidlertid ikke bare en kostnad, men kan også være mulighetsskapende. For å nyttiggjøre seg av det økonomiske og arbeidsmessige utlegget dette vil medføre bedriften er man avhengig av å benytte den nyfunnede transparansen og forretningsinformasjonen til å skape verdier.

Muligheter for å gjøre dette inkluderer:

 • Forbedre leveringssikkerheten ved kartlegging av levrandørkvalitet og potensielle risikokilder.
 • Muliggjør planlegging av alternative sources of supply, og mer presis forståelse av risikonivå. For eksempel ved å avdekke tilfeller der to leverandører for et produkt benytter samme underleverandør.
 • Senkede forsikringskostnader på Work In Progress (WIP) ved å kunne dokumentere forbedret synlighet, kontroll, samt risikoreduserende tiltak.
 • Sørge for kvalitetskontroll på komponentnivå tidlig i produksjonsprosesser.
 • Økt presisjon i bestillinger. Mindre sikkerhetsmarginer på bestillinger ved involvering av flere ledd. Dersom hvert ledd i leverandørkjeden legger på en sikkerhetsmargin på sin produksjon/foredling av en innsatsvare vil dette utgjøre kostnadsøkninger i verdikjeden. Med økt “transparency” vil man kunne redusere disse marginene og senke det totale kostnadsnivået.
 • Sikre bedriften “social license to operate” og potensielt økt opplevd kundeverdi. Dette kan konkretiseres i mulige prisøkninger ut til kunde eller eventuelt økt salgsvolum.
 • Mulighet for tidligere tilgang til informasjon ved forsinkelser/feil (bedre oppfølging og opplevelse for sluttkunder).
 • Mer attraktiv å assosiere seg med for forretningspartnere.

Vi i Stretch InProcure kan hjelpe dere dersom deres bedrift ønsker:

 1. Å sikre at deres retningslinjer innenfor compliance er innenfor lovverket.
 2. Assistanse med å kartlegge leverandørkjeden.
 3. Skape forretningsverdi av verdikjedeinformasjon.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

elfrid.stabellini@stretch.no

Del dette innlegget