Nyheter

Teknologiske transformasjoner, arbeidsmiljø og psykologisk trygghet

Det er ingen stor overraskelse at teknologi skaper uendelige muligheter for organisasjoner i dag – noe de aller fleste ønsker å benytte seg av. Det initieres daglig digitaliseringsprosjekter hvor målet er effektivisering og gevinstrealisering. I slike prosjekter er det nettopp dette som for mange er hovedfokuset. Hva kan vi vinne på dette og hvordan kan vi få avkastning på det vi investerer?

Som endringsledere jobber vi strategisk med gevinstrealisering gjennom å ivareta den menneskelige siden av endring. Ethvert digitaliseringsprosjekt har en teknisk side (system) og en menneskelig side (brukere) som i samspill må fungere for at gevinsten skal realiseres. For hvordan kan systemet i seg selv skape gevinst hvis det ikke brukes eller ikke brukes godt nok? Dette er det mange som glemmer.

Det er ikke bare bruk av system og utnyttelse av dets muligheter som spiller en rolle når det kommer til verdi og gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter. Digitalisering har også betydning for arbeidsmiljø og arbeidstakeres helse. Endring kan for mange skape usikkerhet, som kan føre til endringsmotstand – som igjen kan ha en negativ effekt på prestasjon og jobbtilfredshet.

Slik STAMI beskriver i sin rapport kan endring ha både positive og negative effekter, avhengig av hvordan teknologien innføres – hvor mange undervurderer utfordringer knyttet til implementering. I vårt arbeid med endringsledelse i prosjekter dreier mange av aktivitetene seg om å oppnå optimal brukeradopsjon. Samtidig ser vi at nettopp dette arbeidet har flere positive effekter enn kun prosjekters umiddelbare måloppnåelse.

Ved å sørge for at medarbeidere opplever å bli involvert i endringer som påvirker dem, vil medarbeidere oppleve en trygghet for seg selv og fra arbeidsgiver. Dette henger tett sammen med det å opprettholde motivasjon, jobbengasjement og tilhørighet til arbeidsplassen – selv når det skjer en endring i hvordan arbeidet organiseres eller utføres.

En strukturert tilnærming til endringsledelse vil i seg selv øke sannsynligheten for å lykkes. Tenk over hvordan dere kan jobbe for å ivareta den menneskelige siden av endringer. Start med å definere et klart og tydelig mål, som gir det strategiske arbeidet retning. Dette kan videre bidra til å enklere måle hvorvidt man har nådd de målene man har satt seg. På denne måten kan endringsledelse bidra til å realisere gevinster i prosjekter, men også på sikt gjennom å bygge kultur og miljø i organisasjoner hvor medarbeidere føler seg trygge og ivaretatt.

Ønsker du å utvikle deg som endringsleder? 

Ta kontakt med oss i Stretch Accelerate i dag for å utforske hvordan du kan ta i bruk endringsledelse for å oppnå bærekraftig vekst.

Kontakt oss

Del dette innlegget