Nyheter

Empati og nysgjerrighet – nøkkelen til moderne motstandshåndtering

Nye tider for motstandshåndtering 

Tankesett fornyes stadig, og det gjør også måten vi jobber på. Dagens tilnærming til motstandshåndtering er i endring, og gamle tankemønstre knyttet til motstand og motstandere trenger nye impulser.

Motstand er en naturlig del av en endringsprosess, og vi som endringsledere må forvente dette. Vi ser nå et skifte i motstandshåndtering, og nøkkelord i dette skiftet er empati og nysgjerrighet. Tidligere har det vært naturlig å se på motstandere av endring som «de vanskelige», som noe negativt som må håndteres. Kan det hende at vi som har jobbet med endringsledelse har vært mer opptatt av å «håndtere» dem, i form av å overbevise dem om at endringen er det rette, enn å høre hva de har å si? I mange tilfeller har motstandere følt at de må velge mellom å være med på reisen, eller å stå igjen på kaia når båten går. Med resultater og deadlines på spill, har vi kanskje ikke hatt nok tid, eller tatt oss nok tid, til å lytte til motstanderne. Men endringsledere og ledere som følger med i tiden burde nå begynne å lytte. Det er på tide å modernisere vår tilnærming til motstandshåndtering.

Motstand mot endring

Motstand mot endring er en naturlig menneskelig reaksjon, både i våre personlige liv og i organisasjoner. Når endringer implementeres, møter ledere ofte motstand fra ansatte. En vanlig oppfatning er at motstand er noe som hindrer fremgang og suksess. Imidlertid er det en økende tendens til å se på motstandshåndtering fra et mer empatisk og nysgjerrig perspektiv. Dette er en interessant vinkling, når vi ser på hva motstand egentlig er: det er en kompleks emosjonell og psykologisk respons, som gjerne bunner i behov som ikke blir møtt, eller frykt for det ukjente. Motstand oppstår når enkeltpersoner opplever at deres følelse av stabilitet og trygghet er truet. Tradisjonelle tilnærminger til motstandshåndtering innebærer ofte pålegg fra toppledelsen, eller ignorering av de ansattes bekymringer, noe som kan forsterke motstanden.

Empati i motstandshåndtering 

Empati – evnen til å forstå og dele andres følelser og perspektiv – spiller en avgjørende rolle i moderne motstandshåndtering. Ved å ta i bruk en empatisk tilnærming, kan du som leder skape en støttende og åpen kultur der du aktivt lytter til, og søker å forstå, dine medarbeidere, uten å dømme dem når de deler sine bekymringer. Anerkjenn følelsene, bekymringene og de tidligere erfaringene. Vis forståelse og empati, selv om du ikke umiddelbart kan imøtekomme behovene deres. Sett deg i medarbeiderens sko. Ta deg tid til å forstå hvordan endringene kan påvirke både personlig og faglig. Dette perspektivet kan hjelpe deg med å utvikle en mer sensitiv og gjennomtenkt endringsstrategi. Bruk et empatisk språk i kommunikasjonen med medarbeiderne. Sørg for at de føler seg hørt og forstått gjennom hele endringsprosessen.

Nysgjerrighet i motstandshåndtering 

Nysgjerrighet er et annet viktig element i moderne motstandshåndtering. Nysgjerrige ledere viser en vilje til å utforske og forstå de underliggende årsakene til motstanden. De stiller undersøkende spørsmål og er bevisste på å ikke avvise motstanden. Spørsmålene stilles for å avdekke roten til problemet, og ved at du som leder engasjerer deg i åpne og ikke-dømmende samtaler, får du innsikt i medarbeidernes bekymringer. Se motstanden som en mulighet for vekst og læring. Den kan avdekke områder der endringsstrategien trenger forbedring eller der de ansatte trenger ekstra støtte. Vær åpen for å tilpasse endringsstrategien basert på innsiktene som kommer frem gjennom en nysgjerrig tilnærming. Dette gir rom for å tilpasse endringsstrategien og bedre imøtekomme de ansattes behov.

Motstand – en mulighet

Motstand mot endring er en naturlig del av enhver transformasjonsprosess, men hvordan den blir håndtert kan ha stor innvirkning på resultatet, faktisk burde motstand sees på som en mulighet for utvikling og forbedring. Ved å integrere empati og nysgjerrighet i motstandshåndteringen, skaper ledere et konstruktivt og samarbeidsorientert endringsmiljø. Når medarbeidernes følelser og reaksjoner blir forstått, fremmes tilliten mellom ledere og ansatte, og det skapes rom for trygg og åpen kommunikasjon. Dette legger til rette for effektiv motstandshåndtering, og økt brukeradopsjon. Denne tilnærmingen øker sjansene for en vellykket implementering, og bidrar til å utvikle en motstandsdyktig og tilpasningsdyktig organisasjonskultur, som verdsetter kontinuerlig forbedring og innovativ tenkning. Denne tilnærmingen setter høye krav til ledere, og ikke minst til oss som endringsledere, som skal coache lederne til å møte sine medarbeidere på denne måten, og legge til rette for en endringskultur basert på empati og nysgjerrighet.

Inspirasjon til denne refleksjonen er hentet fra blogginnlegget til Georgia Corran på Proscis bloggside. 

Ønsker du å utvikle deg som endringsleder?  Kontakt oss i dag for en prat om hvilke kurs og rådgivningstjenester som passer best for deg og din bedrift.

Kontakt oss

Del dette innlegget