Endringsledelse

Digitalisering av endringsledelse

Endring er en naturlig del av en sunn bedrift. For de som tar det på alvor kan det føre til fantastisk utvikling.

Hverken digitalisering eller endringsledelse er nye fenomen. Endring er en naturlig del av en sunn virksomhet, og kan for de som tar det på alvor gi betydelige muligheter. Digitalisering, sammen med smidige utviklingsmetoder, har ført til et skifte fra de store langvarige endringsprosessene, til en tilstand med kontinuerlig endring. Konsekvensen av dette kan bli at virksomheter – og ansatte – befinner seg i utfordrende situasjoner, med mange endringer pågående samtidig. Dette stiller krav til god håndtering av endring. Derfor er det positivt at endringsledelse som fag har blitt mer modent, og får stadig mer oppmerksomhet i flere virksomheter.

Mens mange er opptatt av hvordan produkter og tjenester kan forbedres gjennom digitalisering, har bruken av digitale verktøy i endringsprosesser fått langt mindre oppmerksomhet. Prosci 2018 Benchmarking Data, peker på bruk av teknologi i endringsledelse som ett av de mest
sentrale utviklingstrekk for faget de neste fem årene.Vi begynner allerede nå å se en oppblomstring av digitale verktøy som bidrar til å drive endring på en mer effektiv måte.

Funn fra Prosci 2018 Benchmarking Data og fra 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 viser at prosjekter med effektiv endringsledelse har:

 • 78% større sannsynlighet for å oppnå eller overgå sine mål
 • 55% større sannsynlighet for å ferdigstille før eller på tidsplan
 • 29% større sannsynlighet for å ferdigstille på eller under budsjett

Digitale verktøy alene kan ikke erstatte ledende metoder eller den menneskelige faktor i endring. Men, om riktig anvendt, kan de gi betydelig støtte ved å:

 • Skape større eierskap til endringen ved enkelt å nå ut til store grupper, involvere ansatte fra tidlig fase og bygge fellesskap
 • Gi riktig informasjon og opplæring på riktig tidspunkt for å støtte riktig bruk og atferd hos den enkelte
 • Samle data om endringsvilje, brukeradopsjon og atferd for å kunne ta mer treffsikre beslutninger

Hvordan kan digitale verktøy effektivisere arbeid med endring?

Endring starter på individnivå, og det er summen av endring hos individer som skaper resultat på virksomhetsnivå. Prosci sin ADKAR-modell gjør endring på individnivå forståelig og håndgripelig, samt gir retning og struktur for arbeidet. Modellen omfatter fem elementer et individ må gjennom for at endring skal finne sted.

 • Awareness: Ansatte som treffes av en endring må forstå bakgrunnen for endringen, hvorfor den er nødvendig, og hva risikoen er dersom endring ikke skjer.
 • Desire: Endring skaper usikkerhet, og krever engasjement og vilje for å lykkes. De ansatte må få svar på det grunnleggende spørsmålet: «What’s in it for me?»
 • Knowledge: Endring krever at ansatte forstår hva de skal gjøre etter en endring. Dette oppnås typisk gjennom opplæring.
 • Ability: Endring krever handling i riktig retning. Det krever at de ansatte tar i bruk det nye på en effektiv måte, ved å overføre teori til praksis.
 • Reinforcement: Endring må forsterkes for å sikre at den varer og at ansatte ikke finner «workarounds» eller går tilbake til gamle måter å arbeide på.

Det finnes i dag en rekke digitale verktøy som kan bidra til å effektivisere ADKAR, og som gir nye muligheter til å drive endring på individnivå. Flere av verktøyene er lett tilgjengelige og rimelige i bruk. Andre kan være mer komplekse og tettere knyttet til applikasjoner som implementeres.

I grove trekk kan vi skille mellom:

 • Frittstående løsninger som kan påvirke ett eller flere elementer av ADKAR.
 • Ende-til-ende løsninger som kan påvirke alle ADKAR-elementer. Disse kalles gjerne “Digital Adoption Platforms”.

Verktøyene kan grupperes i følgende kategorier:

 • Kommunikasjon og samhandling
 • Opplæring og support
 • Datainnsamling og analyse

Modellen under viser eksempler på verktøy i de ulike kategoriene, og hvilke ADKAR-elementer de kan bidra til å påvirke.

Dette var et utdrag fra vårt whitepaper om Digitalisering av endringsledelse som vi har skrevet i samarbeid med Acando. Last ned resten av whitepaperet her:Del dette innlegget